Search form

Matthew 10:28

28Marda narrimi miku marrala yalungi jala yalu ngirra narrinya. Yiningki jayalu kurdanba narrinya mankanyi, ngala miku yaliyi kurdanba narrinya ngarndu. Marda narrimi miku marrala yalungi. Ngala marda narringkimi kudanyu mankumanku nangangi Kudkanyi. Yuku nyulu kurdanbaka narrinya mankanyi, baki ngarndu marda. Yuku nyulu manjijba narrinya jangurri Yilyurri, jaliyi narri yurlwa nanganginkanyi jangkurranyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index