Search form

Matthew 10:32

32Mili barri yanybayi Jisus yalungi nanganginmukuyngka kandimukuyngka. “Jala nganinyi miku manyirru ngaki, ngala kudanyu nyulu karungka yalunya, nyulu durrijbangka ngaki jangkurr, baki miku ngayiyi manyirru nangangi. Jalija nyulu karrinja walu nangandu Kudnyina, baki jangayu karu Kud nangangi, ‘Nayinda nganinyi nyulu ngaki kandi. Nyulu durrijba ngaki jangkurr yurrngumba barri.’

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index