Search form

Matthew 10:4

4Baki yingka nanamannga niji Sayimin, ngala nangangi yaji niji Kayinan, baki Judas Yiskariyud, nyuli nanda jali baku nangka yangkalamba nanganbunanyi Jisusnanyi, baki karuyi mambukamuku jurjkanyi, wanjawa jayalu wakaramba Jisus. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index