Search form

Matthew 10:6

6Janarri jilalajba nananyina yajina niji Yisrayil, jala yalu jungku narringinmuku mungkijimuku. Yalu barrinani nanda jibmuku jala yalu yakika. Mikuyaji lalanbawarrayngka lalanbikanyi yalunya. Miku yalimi jingkijba yanka jayalu jungku yurlurrmba nangangi Kudkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index