Search form

Matthew 10:8

8Janarri kunymamba yalunya jala yalu lunji. Janarri kunymamba yalunya jala yalu ngujbulijba waban, jala marrala yalu nangangi. Janarri wankamba yalunya jala yalungka janyba. Janarri jakajba wuwarr nanganbunanyi mankanyinanyi. Ngayu yabimba narrinya ngiruka yabimbikanyi bukamba nayinda yaji. Ngala miku nganarriyi wajba dungalanyi, yabimbangangi narrinya ngiruka. Muningka ngayu yabimbaka narrinya ngiruka. Baki nani barri, jalija narri yabimba ngiruka yaji yalungi, baki miku narriyi kuyu yalungi dungala. Muningka janarri yabimba ngiruka yaji yalungi marda.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index