Search form

Matthew 11:1

Badajbayi Kandimuku Nangangi Junkanyi Ngurrunbawarrayngka.

1Barriwa barri bukamba nyuli milidimba yalunya Jisuswanyi nanamuku 12 barri kandimuku nangangi. Baki yinarramba barlbayi Jisus nanamunanyi yajinanyi jali nyulu milidimba yalunya nanaba. Mili nyuli jilalajba lukuluku nananyina yajina, bakili nyulu milidimba yalunya.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index