Search form

Matthew 11:11

11Nyulu nanda jali manjijba Kudwanyi karunki yalunya nanganginkanyi jangkurranyi Kudkanyi. Ngayu karungka narrinya duja jangkurranyi. Nanda Jun Ngurrunbawarr, nyulu walkurramirra nganinyi. Miku yingka mili walkurra nangangi. Nyulu mili walkurra yalungi wankalamukuyngka jali yanyba jangkurr nangangi Kudkanyi wankalana. Nyulu mili walkurra yalungi. Ngala baku barri kajamukunyi jayalu kuyu ngaki jangkurr, baki janyulu lalanba yalunya Kudwanyi. Ngala nanamuku jalija kuyu ngaki jangkurr, jayalu mili walkurra nangangi Junkanyi Ngurrunbawarrayngka. Jayalu mili walkurra nangangi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index