Search form

Matthew 11:17

17Malumba yali baja bayamuku. Yingka yanybayi yalungi, ‘Waluku ngayi nulijba ngambalangi bajankanyi ngambala wangarranyi, ngala miku narriyanyi nulijba bajankanyi nani ngakindu. Bayngkani barri ngayi nulijba ngambalangi bajankanyi ngambala makaykanyi kuyuwana, ngala mili barri miku narriyanyi nulijba bajankanyi nani ngakindu. Miku narrimi mirnarrijba muwa bajankanyi yinini yinini.’ Nani barri yanybayi yingka yalungi bayamukuyngka.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index