Search form

Matthew 11:19

19Ngala jali ngayu Buwanya Bukambijuyngka badajba milidimbiji jangkurranyi Kudkanyi, baki jarrba ngayi yaji, ngaraba ngayi ngarrki krayibkanyi. Ngala yalu yanyba ngaki, ‘Najbakiyi nanda nganinyi. Jarrbangka nyulu kaja mama. Ngarabangka nyulu kaja ngarrki krayibkanyi. Baki nyulu kandimbaka yalunya balkimuku jala kuyu bayngkani dungala ngamanbunanyi yalungi kubaminkanyi.’ Nani barri yalu yanyba yinini yinini jangkurr. Nani barri yalu barrinani bayamuku. Miku yalimi mirnarrijba muwa nangangi Junkanyi, nanankanyi jali nyulu yabimba. Baki miku yalimi mirnarrijba muwa ngaki nanankanyi jala ngayu yabimba. Ngala nanamuku jala kuyu nanda jangkurr nangangi Junkanyi, baki kuyu ngaki jangkurr marda, yalu barri kunyba kulaji. Yalu jungkuka kunyba kulaji nangangi Kudkanyi yurrngumba barri. Barriwa.” Nani yanybayi Jisus yalungi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index