Search form

Matthew 11:20

Ngirrwayi Jisus Yalungi.

20Yabimba nyuli kaja ngiruka yaji Jisuswanyi. Yabimba nyuli ngiruka yaji kajana barrawuyabarrawuyana. Ngala nanamuku jali yalu jungku nananyina yajina, yali yurlwa nanganginkanyi ngirukanyi yajinyi. Miku yaliyanyi ngindu muwa yalunginkanyi balkinyi yajinyi. Miku yalungkiyanyi yangkalamba yalunginbunanyi balkinanyi yajinanyi. Baki yanybayi Jisus yalungi,

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index