Search form

Matthew 11:21

21“Narri jala jungku nananyina yajina niji Kurasin, baki yingkana yajina niji Bidsayida, badajbaja walkurra kiji narrindurri. Yabimba ngayi kaja ngiruka yaji narringinyina yajina, ngala miku narriyanyi kuyu ngaki jangkurr. Wabula barri wankalana, nanamuku jali jungku nanawuyanyina yajina niji Daya baki Sayidun, yali balkimuku. Ngala jaliyanyi yingkawanyi yabimba nanamannga ngiruka yaji yalunginyina yajina, barrinani nganarri najba yabimbikurri yaji, baki yaliyanyi ngindu muwa. Yaliyanyi ngindu muwa yalunginkanyi balkinyi yajinyi. Yalungkiyanyi yangkalamba nangandurri Kudyurri, jaliyanyi yalu najba nanamannga ngiruka yaji.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index