Search form

Matthew 11:23

23Ngala narri jala jungku nananyina barrawuyabarrawuyana Kabirnayum, mankumanku kuna narringka, narri kunybamuku, baku janarri jungku kingkarri nangandu Kudnyina. Nani kuna narringka mankumanku. Ngala ngayu karungka narrinya, miku narrimi kunybamuku, ngala narri marda balkimuku. Janyulu manjijba narrinya Yilyurri Kudwanyi, mikungangi narriyanyi kuyu ngaki jangkurr. Jaliyanyi nganinyiwanyi yabimba nanamannga ngiruka yaji nananyina yajina Sudum, barrinani nganarri najbangka yabimbikurri yaji, baki yuwajiwa jungkukiyanyi nanda barrawuyabarrawuya nanijba barri. Ngala dalyambayi nanda yaji Kudwanyi. Kurdanba nyuli bukambiju jali yalu jungku nanaba, jungkungangi yali balki nangangi. Ngala narri barri narri yurlwa ngakinkanyi yajinyi, baki narri jungkuka mili balki yalungi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index