Search form

Matthew 11:5

5Kajamuku jali yalu wabula kabuji yami, ngala nanijba barri yalu kunyba yami naykanyi yaji. Kajamuku jali wabula yalu balki nukami, jali miku jilajba, ngala nanijba barri yalu yuku kunyba nukami jilaykanyi. Kajamuku jali yalu wabula ngujbulijba waban, ngala nanijba barri yalu kunyba waban. Kajamuku jali yalu wabula balki kuwarda, jala mikuwali manku yaji, ngala nanijba barri yalu yuku, kunyba kuwarda mankunkanyi yaji. Kudiya jali nangka barriwa janyba, ngala nanijba barri yalu mili wanka jungku. Baki nanda kunyba jangkurr nangangi Kudkanyi, ngayu karungka yalunya nanankanyi jangkurranyi. Kajamuku jala miku yalungka walkurramba, ngala jala yalungka bayakardamba, ngayu karungka yalunya nanankanyi kunybanyi jangkurranyi nanganginkanyi Kudkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index