Search form

Matthew 12:10

Kunymambayi Balki Marni Jisuswanyi.

10Nanaba jurjina jungkuyi nganinyi jirdi balkinyi marninyi. Mikuwali marrimba yaji. Mardil nangangi marni. Barriwa. Kudiya nanaba jurjina yali nulijba balanjankanyi Jisus. Yali nulijba Jisuskanyi nyulu yabimbikanyi balki yaji nanankanyi yuwanyi Musiskanyi. Baki ngajaka yali Jisus, “Jaliyi nganinyiwanyi kunymamba yingka jala lunji ngala nyulu Sadidi yajina, baki nani nyulu wakingka. Nani nyulu wakingka ngala nyulu Sadidi yajina. Wanyi ninji yanyba. Jungku kuna nyulu balkina yuwana, jaliyi nyulu waki nani Sadidi yajina. Wanyi ninji yanyba nangangi.” Nani barri yali ngajaka Jisus balanjanki ngajaka.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index