Search form

Matthew 12:11

11Jananganjayi yalunya Jisuswanyi, “Mankumankuwa narringka nganiyngkanyi jirdi kajanyi jibkanyi. Jaliyi yingamali nangangi jib yirrba wayka rirrkina Sadidi yajina, baki mikuwali kirrijba, baki wanyimba janyulu. Jaliyi nyulu yingkijba nanda jib wayka wabudana baki ngurrulijbaja. Ngala janyulu dulaba nanda jib waykalinya wabudananyi ngala nyulu yuwajiwa Sadidi yajina, baki nanda kunyba. Mikukimi nanda yuwa Musiskanyi yanyba, marda ninjimi munyajba nanda jib ngurrulijba, jaliyi nyulu jirrba wabudarri Sadidi yajina. Yuku nyulu yabimbaka kunyba yaji Sadidi yajina.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index