Search form

Matthew 12:22

Jisus Baki Sayidin.

22Baku barri kudiyamuku yali jilajba nangandurri Jisusyurri. Kuyu yali nganinyi jali kabuji yami. Nyuli kabuji yami, baki balki janyi. Miku nyuliyanyi najba yaji, miku nyuliyanyi yanyba jangkurr, jungkuyingangi wuwarr nangandu mankanyina. Kuyu yali nanda nganinyi nangandurri Jisusyurri, baki kunymambayi nganinyi Jisuswanyi. Yuku nyuli najba yaji baki yanyba jangkurr.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index