Search form

Matthew 12:24

24Mankuyi yalungi jangkurr kudiyamukunyi Barasimukunyi. Manku yali nanda jangkurr jali yalungka yililikajba, baki jananganja yali, “Miku barri, miku. Miku nyulimi nanda jalija manjijba Kudwanyi. Nayinda Jisus, nyulu yabimbaka ngiruka yaji, nyulu jakajbangka wuwarr, wakingkangangi nyulu nangangi mambukanyi wuwarranyi, Sayidinkanyi. Nanangini Sayidinwanyi nyulu yabimbaka Jisus ngiruka, yabimbikanyi ngiruka yaji, baki nanankardi nyulu jakajbangka wuwarr.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index