Search form

Matthew 12:27

27Narri yanyba ngaki, ngayu jakajba wuwarr mankanyinanyi, nyulungangi yabimbaka ngana ngiruka jakaykanyi wuwarr Sayidinwanyi. Ngala kudiyamuku kandimuku narringi, yalu marda jakajba wuwarr mankanyinanyi. Yanka yalu jakajba wuwarr. Nyulu kuna yabimbaka yalunya ngiruka marda Sayidinwanyi. Nanankardi kuna yalu jakajbangka wuwarr. Nanda jangkurr jali narri yanyba ngaki, miku nanda duja.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index