Search form

Matthew 12:28

28Miku ngayiyi jakajba wuwarr, nyulungangi ngana yabimbayi ngiruka Sayidinwanyi. Ngala nyulu yabimbaka ngana ngiruka nani Kunybawanyi Ngarnduwanyi Kudkanyi. Wajba ngana nanganginkanyi Kunybanyi Ngarndunyi Kudwanyi, baki nanankardi ngayu ngiruka jakaykanyi wuwarr. Jaliyi narri jingkijba nani ngaki, baki narri jingkijba nayi marda nangangi Kudkanyi. Nyulu barri nayi lalanbawarr Kud, marda nyulu barri ngana manjijbayi marrimbiji yalunya mardarda.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index