Search form

Matthew 12:30

30Badajba ngayi milidimbiji yalunya nangangi Kudkanyi, marda yalimi durrijba nangangi yuwa yurrngumba barri. Ngakinmukunyi kandimukunyi, yalunjalu milidimba nanamannga jangkurranyi durriykanyi Kud. Jaliyi nganinyi ngaki kandi, baki nani nyulu milidimbaka yalunya. Ngala jaliyi nganinyi miku ngaki kandi, baki nyulu kandi nangangi Sayidinkanyi, nyulu nulijbangka yangkalambikanyi yalunya yingkamuku nanganbunanyi Kudnanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index