Search form

Matthew 12:38

Ngajaka Yali Jisus Ngirukanyi Yajinyi.

38Kudiyamuku jali milidimbawarr yuwanyi Musiskanyi, baki kudiyamuku Barasimuku, yali yanyba nangangi Jisuskanyi. Ngajaka yali Jisus, “Milidimbawarr. Yuku ninji yabimba kaja ngiruka yaji. Nurrimi najba ninya yabimbikurri mili ngiruka yaji. Ngiruka yaji nurrimi najba ninya yabimbikurri.” Nani yali ngajaka Jisus, ngala miku yaliyanyi kuyu nangangi jangkurr, nyuli milidimbawarr nangangi Kudkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index