Search form

Matthew 12:4-5

4-5Ngankijba nyuli kalawunyi walkurranyina jurjina Kudkanyi, baki wajbayi Dayibid dambanyi mambukawanyi jurjkanyi. Jarrba yali nanda damba. Ngala nanda damba, nanda kudukudu yaji nangangi Kudkanyi. Nanda yuwa nangangi Musiskanyi yanybaka, ngawamba mambukamukunyi jurjkanyi, ngawamba yuku yalu jarrba nanda kudukudu mama. Mikuwali yingkawanyi, ngawamba mambukawanyi jurjkanyi. Ngala barimbayi nanda yuwa Dayibidwanyi. Jarrba nyuli nanda mama baki yalu nangandu. Baki narri jingkijba yalunya mambukamuku jurjkanyi. Yalu waki Sadidi marda. Yalu karrinja walu yalundu jurjina. Yalu yanybaka mududu nangangi Kudkanyi. Yalunjalu milidimbaka jangkurranyi Kudkanyi baki yuwanyi Musiskanyi. Nani barri yalu marda wakingka Sadidi. Nani kuna barri yalu barimbaka nanda yuwa, miku wakinkanyi Sadidi. Nani kuna barri. Ngayu karungka narrinya duja. Dayibid baki nanamuku nangandu yali birrkalanyi. Jaliyanyi yalu miku wudumba mama baki yaliyanyi majubujba mankanyi, baki miku yaliyanyi jilajba juju. Yuku barri nanangini mambukwanyi jurjkanyi yalunya wajbayi dambanyi, baki yali kunyba mankanyi jilaykanyi. Nanda mambuka jurjkanyi, jali nyulu wajba yalunya dambanyi, miku nyuliyanyi jungku balki nangangi Kudkanyi, ngala nyuli jungku kunyba nangangi. Baki nanamuku jala yalunjalu milidimbaka jurjina Sadidi barri, miku yalimi jungku balki nangangi Kudkanyi, ngala yalu marda jungkuka kunyba nangangi. 6Nanda yuwa jurjkanyi, baki nanda yuwa miku wakinkanyi Sadidi, nanda kunyba yuwa. Ngala ngayu karungka narrinya yingkanyi yuwanyi Kudkanyi, nyulu lalanbikanyi narrinya. Nayinda yingka yuwa mili walkurra nanankanyi waluwiyngkanyi yuwanyi. Nayinda yuwa yanybaka nangangi Kudkanyi, nyulu lalanbaka narrinya.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index