Search form

Matthew 12:41

41Manjijbayi nanda wankalanyi Juna Kudwanyi. Manjijba nyuli Juna karri barrawuyabarrawuyarri niji Niniba. Manjijba nyuli Juna karri milidimbiji yalunya nangangi Kudkanyi. Nanamuku jali yalu jungku nanaba Niniba, yali jungku balki nangangi Kudkanyi. Kudanyu yali jungku balki, ngala milidimbayi yalunya Junawanyi, baki yali ngindu muwa yalunginkanyi balkinyi yajinyi. Ngindu yali muwa, baki yangkalamba yalungki nangandurri Kudyurri, baki jungku yali kunyba nangangi. Ngayu milidimbaka narrinya ngirukanyi jangkurranyi, ngala miku narrimi ngindu muwa narringkanyi balkinyi yajinyi. Miku narringkimi yangkalamba nangandurri Kudyurri. Baku barri jalija nyulu karrinjarrijba narrinya walu nangandu Kudwanyi, nanamanji barri nanamuku jali wabula yalu jungku Niniba, jali yalungki yangkalamba nangandurri Kudyurri, jayalu ngirrwa narringi. Nayi jayalu yanyba, ‘Nurrungki yangkalamba nangandurri Kudyurri, jali milidimba nurrunya Junawanyi, ngala miku narringkiyanyi yangkalamba nangandurri Kudyurri jali milidimba narrinya Jisuswanyi. Ngala nanda Jisus, nyulu mili walkurra nangangi Junakanyi. Nyulu mili walkurra nangangi, ngala miku narriyanyi kuyu nangangi jangkurr.’ Nani barri jayalu ngirrwa narringi nanamanji barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index