Search form

Matthew 12:42

42Baki yingka wankalanyi jibarri, nyuli mambuka nanganginkanyi yajinyi juju kula niji Jiba. Nyuli jilajba kulani nanda jibarri mambuka yidambiji yingka mambuka niji Sulumun. Nyuli mambuka yalungi Jumukuyngka nanda Sulumun. Nyuli kunyba kulaji. Wajbayi kunyba kulaji Kudwanyi. Baki badajbayi nanda jibarri nangandurri mankunki nangangi jangkurr nangandu. Janyulu nyulu marda ngirrwa narringi jalija nyulu karrinjarrijba narrinya walu nangandu Kudwanyi. Janyulu yanyba narringi, ‘Ngayi kuyu nanda jangkurr nangangi Sulumunkanyi, kunybangangi nangangi kulaji. Ngala nanda Jisus nyulu mili kunyba kulaji nangangi Sulumunkanyi, ngala miku narriyanyi kuyu nangangi jangkurr.’ Nani barri janyulu nyulu marda ngirrwa narringi nanamanji baku barri. Barriwa.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index