Search form

Matthew 12:46

Ngardanganja Baki Kanyiyamuku Nangangi Jisuskanyi.

46Ngala yuwajiwa yanybayi Jisus yalungi, baki wanbiya yali ngardanganja nangangi Jisuskanyi marda bababanyamba nyulu yalunya. Karrinja yali danbina barndana. Miku yaliyanyi bunundujba Jisusyurri muramukungangi. Manjijba yali jangkurr nangandurri Jisusyurri, nyulu jilaykanyi yalundurri, yalu yanybikanyi nangangi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index