Search form

Matthew 12:7

7Nanda naja Kudkanyi yanybaka, ‘Miku ngayimi nulijba narringi waykanyi nganarri barnyinyi. Ngala ngayu nulijba narringi yabimbikanyi kunyba yaji yalungi yingkamukuyngka. Ngayu nulijba narringi kandimbikanyi yalunya jala yalu balkijba muwa.’ Jalimi narri kudanyu jingkijba nanda jangkurr najana Kudkanyi, baki miku narrimi yanyba yalungi yingkamukuyngka yalu jungkuka balkina yuwana jala yalu yabimba kunyba yaji yingkamukuyngka. Miku yalimi jungku balki jala yalu yabimba kunyba yaji yalungi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index