Search form

Matthew 13:14

14Nanda wankalanyi Yayisaya, nyuli yarrijba jangkurr najana Kudkanyi. Duja nangangi jangkurr. Nanganginyi jangkurrwanyi karungka ngambalanya yalungi jala muningka yalu manku ngaki jangkurr. Nayi nyuli yarrijba, ‘Jungku narri kuwardayudi, ngala miku narrimi manku yaji. Jungku narri yamiyudi ngala miku narrimi najba yaji.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index