Search form

Matthew 13:17

17Nayinda jangkurr jala ngayu karu narrinya, duja nayinda jangkurr. Nanamuku jali manjijba Kudwanyi yanybikanyi nangangi jangkurr, baki kajamuku wankalamuku jali kuyu nangangi jangkurr Kudkanyi, nulijba yali naykanyi ngana, baki mankunkanyi ngaki jangkurr. Ngala miku ngana yaliyanyi najba, miku yaliyanyi manku marda ngaki jangkurr. Janyba yalungki waluwa ngaki. Barriwa.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index