Search form

Matthew 13:20-21

20-21Jawuda yami yirrbayi didirrina yajina. Baki nani barri, jawudawanyi yalu kuyu nangangi jangkurr Kudkanyi, baki yalu mirnarrijba muwa. Ngala yingkamuku yalu ngirrwa yalungi, kuyungangi yali nanda jangkurr. Baki miku yalimi mili nulijba nanankanyi jangkurranyi Kudkanyi. Yalu yingkijbangka nanda jangkurr. Yalu jala yingkijbangka nanda jangkurr nangangi Kudkanyi, yalu barrinani nanda didirr yaji. Nanda yami jali walajba didirrina yajina, mikuyaji landurranyi. Yuku wankijbayi bijal, ngala yajbayi yaji ngardarawanyi, baki janyba nangki. Nanda karnba wankijba bijal didirrina yajina. Nanda didirr yaji nanda barrinani yalu jala bijal kuyu nangangi jangkurr Kudkanyi. Ngala jala yingka ngirrwa yalungi, baki miku yalimi mili nulijba jangkurranyi Kudkanyi. Yingijba yali nangangi jangkurr. Barriwa. 22Jawuda yami yirrbayi yajina jali jardijba nyilanyila. Baki nani barri, jawuda yalu mankuka jangkurr nangangi Kudkanyi. Bijal yalu kuyungka nanda jangkurr, ngala kudanyu yalu nulijbangka yingkanyi yajinyi. Nulijbangka yalu kajanyi dungalanyi marda yajinyi. Yalu kuliwijbangka yajinyi kudanyu barri. Yalu jala kuliwijba yajinyi, yalu barrinani nanda jamba jala jardijba nyilanyila. Nanda daburrul yami jardijbayi mardil, mikuyaji yaminyi. Nani barri yalu jala kuliwijbangka yajinyi, ngala miku yalimi nulijba nanganginkanyi jangkurranyi Kudkanyi. Jardijba yalu mardil kurdulu nangangi Kudkanyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index