Search form

Matthew 13:22

22Jawuda yami yirrbayi yajina jali jardijba nyilanyila. Baki nani barri, jawuda yalu mankuka jangkurr nangangi Kudkanyi. Bijal yalu kuyungka nanda jangkurr, ngala kudanyu yalu nulijbangka yingkanyi yajinyi. Nulijbangka yalu kajanyi dungalanyi marda yajinyi. Yalu kuliwijbangka yajinyi kudanyu barri. Yalu jala kuliwijba yajinyi, yalu barrinani nanda jamba jala jardijba nyilanyila. Nanda daburrul yami jardijbayi mardil, mikuyaji yaminyi. Nani barri yalu jala kuliwijbangka yajinyi, ngala miku yalimi nulijba nanganginkanyi jangkurranyi Kudkanyi. Jardijba yalu mardil kurdulu nangangi Kudkanyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index