Search form

Matthew 13:25

25Kamu barri mungana jali kuluka nanda nganinyi baki bukambiju jali nangandu, baki badajbayi yingka. Ngirra nyuli nanda jali janyba daburrul yami. Nyuliyanyi yabimba balki yaji nangangi. Binanyba nangki mungana, baki yarrijba nyuli yinini yami nananyinawa jambana. Nanda yingka yami miku yaliyi jarrba. Yarrijba nyuli yami jambana, baki binanyba nangki nanganginkurri barndarri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index