Search form

Matthew 13:31-32

Muningka Yanybayi Jisus Nukununyi.

31-32Mili barri nyuli milidimba yalunya Jisuswanyi. “Jangayu mili karu narrinya nanankanyi jangkurranyi jala lalanba narrinya Kudwanyi. Mili barri jangayu muningka yanyba narringi. Nanda nukunu yami, yuku nanda bayakarda yami. Janybaka yami jambana nganinyiwanyi. Ngala baku barri walajbangka wuju nukunu. Jardijbangka juju kingkarri, walkurramirra nanda nukunu. Yabimba yalu jabaka nukununa kingkarrinyina bangani julakimukunyi. Nani barri jardijbangka walkurra nanda bayakarda yami. Barriwa.” Nani muningka yanybayi Jisus yalungi. Nanda nukunu yami, jali jardijba, waluku nanda kurdalirri kurnda, ngala baku barri janyulu jardijba wunanybala. Nanda barrinani nayi. Waluku barri ngawamba kujajarra yali kuyu nanda jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi, yali durrijba nangangi yuwa, ngala baku barri mili yali kuyu nangangi jangkurr, baki mili, baki mili yurrngumba barri. Baku yali jungku kajamuku jali kuyu nangangi jangkurr, wirdikudukudumukunyi. Barriwa.

Muningka Yanybayi Jisus Bululunyi Yajinyi.

33Mili barri nyuli milidimba yalunya nangangi Kudkanyi. “Jangayu mili karu narrinya nanankanyi jangkurranyi, jala lalanba narrinya Kudwanyi. Mili barri jangayu muningka yanyba narringi. Jala yabimbaka damba jibarriwanyi, baki nyulu wudumbaka kaja kandirri baki bijal bululu. Jidimbaka yaji jibarriwanyi, jirdi wabudanyi. Kamu barri bululujbangka nanda damba, walkurramba nangka. Nani barri walkurrambaka nanda damba bijalwanyi bululuwanyi. Barriwa.” Nani muningka yanybayi Jisus yalungi. Nanda kandirri jala bululu yaji kalawunyi, waluku barri nanda bayakarda yaji, ngala kamu barri walkurramba nangka nanda damba. Nanda barrinani nayi. Jalannga jala nganinyi kuyungka jangkurr nangangi Kudkanyi, baki ngawamba bijal nyulu jingkijbangka Kud. Ngala baku barri janyulu jingkijba mili yaji nangangi Kudkanyi, baki janyulu jungku mili ngiruka nangangi. Janyulu mili jingkijba Kud yurrngumba barri, baki janyulu jungku mili ngiruka, baki mili ngiruka nangangi yurrngumba barri. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index