Search form

Matthew 13:35

35Nanda wankalanyi barri yanyba nyulu jangkurr nangangi Kudkanyi, baki yarrijba nyuli nanda jangkurr najana Kudkanyi. Nayi barri nanda jangkurr. “Jalija ngayu milidimba yalunya, baki muningka jangayu yanyba yalungi. Miku jangayu yanyba yurlurrmba jangkurr. Muningka jangayu yanyba yalungi. Jangayu milidimba yalunya buyingkiyngkanyi yajinyi, jala miku yaliyanyi jingkijba yingkamukunyi jali yalu jungku wabula.” Nani barri yarrijbayi wankalawanyi. Duja nangangi jangkurr. Muningka barri yanybayi Jisus yalungi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index