Search form

Matthew 13:36

Yanybayi Jisus Yurlurrmba Jangkurr Kujarrayngka Karnbanyi.

36Kamu barri barlbayi Jisus yalunbunanyi muramukunanyi, baki ngankijba nyuli barrawuna. Jilajba yali kandimuku Jisuskanyi nangandurri, baki yanyba yali, “Miku nurrimi jingkijba nanda jangkurr jali ninji muningka yanyba barrin. Miku nurrimi jingkijba nanda jangkurr nganyi daburrulanyi marda nanankanyi yingkanyi karnbanyi. Karukiyi nurrunya yurrngumba nanankanyi jangkurranyi, ngambala jingkiykanyi.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index