Search form

Matthew 13:43

43Ngala nanamuku jali yalu jungku yurlurrmba nangangi Kudkanyi, jali durrijba nangangi jangkurr, jayalu jungku kingkarri lalijina. Jayalu jungku kingkarri ngalindu, Kudnyina. Kudanyu jayalu mirnarrijba muwa, jungkungangi jayalu kingkarri lalijina yurrngumba barri. Narri jala mankuka nayi jangkurr, marda narringkimi mankumanku, yanka narri jungku nangangi Kudkanyi. Barriwa.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index