Search form

Matthew 13:44

Muningka Yanybayi Jisus Dungalanyi Jambana.

44“Mili barri jangayu karu narrinya nangangi Kudkanyi, jala lalanba narrinya Kudwanyi. Mili barri jangayu muningka yanyba narringi. Kurrijbayi jamba nganinyiwanyi, baki wakaramba nyuli kaja dungala kalawuyngkurru. Wakaramba nyuli nanda kaja dungala kalawuyngkurru jambana, ngala miku nanda nangangi jamba, ngala nanda yingkanyi nganiyngkanyi nangangi jamba. Baki mankumanku nangki nanda nganinyi jali wakaramba nanda kaja dungala jambana. Mankumanku nangki, ‘Jangayu wudumba nanda jamba dungalana. Jalija nanda ngaki jamba, baki nanda kaja dungala jambana, nanda ngaki dungala marda.’ Barriwa. Mili nyuli makaba nanda dungala jambana, baki wijba nyuli nanganginkurri barndarri. Wudumba nyuli bukamba nangangi yaji, baki wajbayi yingka nanankanyi yajinyi wudumbikanyi dungala. Kuyu nyuli nanda dungala nangandurri jala nanda nangangi jamba dungalayudi. Wajba nyuli nanda yingka dungalanyi, baki wudumba nyuli nanda jamba nanganginmirra. Baki nanda kaja dungala jambana, nanda nanganginmirra dungala marda, jungkukangangi nanganginyina jambana. Barriwa.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index