Search form

Matthew 13:45-46

Muningka Yanybayi Jisus Yarramanyi.

45-46“Mili barri jangayu karu narrinya nangangi Kudkanyi jala lalanba narrinya. Muningka jangayu yanyba narringi. Najbayi kunyba yarrama nganinyiwanyi. Kunybamirra nanda yarrama, ngala nanda yingkanyi, nanda yarrama nangangi. Ngala nulijba nyuli nanankanyi kunybanyi yarramanyi, ngala mikuyaji dungalanyi nangandu wudumbikanyi nanda yarrama. Ngala wudumbayi bukamba nangangi yaji nganinyiwanyi. Wudumbayi nangangi wuni baki ngubungu, marda jalyu junu, baki wajbayi yingka nanankanyi yajinyi, nyulu wudumbikanyi dungala. Nani barri nyuli wudumba kaja dungala, baki wijba nyuli nangandurri, mambukarri nanankanyi kunybanyi yarramanyi. Wajba nyuli mambuka dungalanyi, baki wudumba nyuli nanda yarrama. Nanda nanganginmirra yarrama, baki kudanyu barri nyuli mirnarrijba muwa. Barriwa.” Nanda jangkurr nganiyngkanyi jali wakaramba kaja dungala jambana, jali nulijba nanankanyi dungalanyi nanganginkanyimirra, baki nanda jangkurr nganiyngkanyi jali wakaramba kunyba yarrama, jali nulijba yarramanyi nanganginkanyimirra, yanyba bula nanankujarra jangkurrwuya nanamannga. Marda narrimi nulijba nangangi Kudkanyi, nyulu lalanbikanyi narrinya. Marda narrimi kudanyu nulijba nangangi nani. Mardakimi nayinda jirrinyi narringi, nyulu lalanbikanyi narrinya Kudwanyi. Mardakimi miku yingka yaji jirrinyi narringi. Marda narrimi kudanyu nulijba nangangi Kudkanyi, nyulu lalanbikanyi narrinya.”

Muningka Yanybayi Jisus Kakunyi Badijana.

47Mili barri yanybayi Jisus yalungi. “Mili jangayu karu narrinya nangangi Kudkanyi, jala lalanba narrinya Kudwanyi. Mili barri jangayu muningka yanyba narringi. Kudiyawanyi nganinyiwanyi yalili wajarrijba kaku, bakili wajba yingka kakunyi wudumbikanyi yalu dungala. Barlba yali kanjana muwardana, baki janyba yali badija kanjana. Walkurra nanda badija, baki wakaramba yali kaja kaku, yinini yinini kaku.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index