Search form

Matthew 13:47

Muningka Yanybayi Jisus Kakunyi Badijana.

47Mili barri yanybayi Jisus yalungi. “Mili jangayu karu narrinya nangangi Kudkanyi, jala lalanba narrinya Kudwanyi. Mili barri jangayu muningka yanyba narringi. Kudiyawanyi nganinyiwanyi yalili wajarrijba kaku, bakili wajba yingka kakunyi wudumbikanyi yalu dungala. Barlba yali kanjana muwardana, baki janyba yali badija kanjana. Walkurra nanda badija, baki wakaramba yali kaja kaku, yinini yinini kaku.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index