Search form

Matthew 13:49

49Nanda jangkurr wudumbikanyi kaku, nanda barrinani nanamanji baku barri jalija bukamba yaji Kudwanyi. Nanda kaku, yinini yinini kaku, yalu jungku barrinani nganinyimuku baki jibarrimuku. Kudiya kaku kunyba jarrkanyi, ngala kudiya balki jarrkanyi. Baki nani barri, kudiya yalu jungku yurlurrmba nangangi Kudkanyi, ngala kudiya yalu jungku balki nangangi Kudkanyi. Nanamuku wajarrijbawarrmuku, yalu barrinani Yanjilmuku. Nanamanji barri jalija bukamba yaji Kudwanyi, baki janyulu manjijba yalunya Yanjilmuku, baki jayalunjalu wudumba jala yalu jungku balki nangangi Kudkanyi. Jayalunjalu dulaba yalunbunanyi kunybamukunanyi,

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index