Search form

Matthew 13:52

52Baki yanybayi Jisus yalungi, “Jaliyi narri jingkijba ngaki jangkurr nangangi Kudkanyi, nyulu lalanbikanyi narrinya, jaliyi narri kuyu ngaki jangkurr nangangi, baki marda narrimi milidimba yalunya yingkamuku nanankanyi nanamannga jangkurranyi. Marda narrimi mankuwa nanda jangkurr najana Kudkanyi, nanda jangkurr jali yarrijba wankalamukunyi. Marda narrimi mankuwa nanankanyi wankalanyi jangkurranyi Kudkanyi, baki milidimba yalunya ngakinkanyi buyingkiyngkanyi jangkurranyi marda. Barriwa.” Nani barri muningka yanybayi Jisus yinini yinini jangkurr yalungi milidimbikanyi yalunya.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index