Search form

Matthew 13:54

54Barlba yali bayungu baki wanbiya yali nanganginyina yajina Jisuskanyi. Ngankijbayi Jisus jurjina, baki nyuli milidimba yalunya nanganginmuku mungkijimuku. Jali yalu manku nangangi jangkurr Jisuskanyi, baki manmala yali. Manmala yali, baki yanyba yalungki, “Yanka nyuli jingkijba nanda jangkurr. Yanka nyuli jingkijba milidimbikanyi marda kunymambikanyi yalunya.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index