Search form

Matthew 14:1-2

Janyba Nangki Jun Ngurrunbawarr.

1-2Nanamanji barri, nanda nganinyi, niji Yirud, nyuli walkurra mambuka Kubaminkanyi nanankanyi yajinyi Kalilikanyi. Manku nyuli yalunya yanybikurri nangangi Jisuskanyi, nanankanyi ngirukanyi yajinyi jali nyulu yabimba, baki ngamungku nyulu Jisus nanamannga Jun Ngurranbawarr. Yanyba nyuli yalungi nanganginkanyi wakiwarrayngka, “Nanda Jun Ngurranbawarr, jali ngayu kurdanba, jali yingkawanyi daya janki ngaki, nyulu mili wankijbayi. Mili nyulu wanka jungkuka nanijba. Ngawamba nanda Jun, ngawamba nyulu ngiruka kunymambikanyi yalunya mankanyi. Miku yingka ngiruka kunymambikanyi yalunya. Ngawamba nyulu Jun Ngurranbawarr.” Nani barri ngamungku nyulu Jisus nanamannga Jun Ngurranbawarr.

3-4Wabula barri nanangini mambukawanyi Yirudwanyi, nyuli jarimba nanda jibarri, jali yingkanyi nangangi maninganja, jali maninganja nanganginkanyi bababanyamba nyulu Yirudkanyi, niji Bilib. Jarimba nyuli nanda jibarri, baki kuyuyi nangangi barri maninganja. Nanda jibarri niji nangangi Yirudayis. Nani barri yabimbayi balki yaji Yirudwanyi. Jungku nyuli balkina nananyina yuwana Kudkanyi. Nani barri nyuli jungku balki nanda Yirud. Baki nanankardi barri ngirrwayi nangangi Jun Ngurrunbawarr. Ngirrwa nyuli nangangi nanankanyi balkinyi yajinyi jali nyulu yabimba. Nanankardi barri nyuli manjijba nanganginmuku ngarrkadabawarrmuku Yirudwanyi. Nyuli manjijba yalunya wudumbiji Jun Ngurrunbawarr. Marrimba yali Jun, baki yarrijba yali brisinyina kiybakiybayudi. Nani barri yabimbayi yaji Yirudwanyi nangangi Junkanyi, karungangi Yirud Junwanyi, nyulu Yirud jungkuyi balki nangangi Kudkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index