Search form

Matthew 14:12

12Nanamuku kandimuku Junkanyi, jali yalu manku Jun janyba nangki, jilajba yali brisinyurri baki dulaba yali nangangi mankanyi, makaykanyi. Baki yali yarrijba nangangi mankanyi kalawunyi kumayanguna. Yarrijba yali mankanyi kumayanguna kalawunyi, baki yali jilajba Jisusyurri. Karu yali Jisus nangangi Yirudkanyi, nyuli kurdanba Jun Ngurrunbawarr. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index