Search form

Matthew 14:13

Wajbayi Kajamuku Mamanyi Jisuswanyi, 5000.

13Jali nyulu manku nanda jangkurr nganinyiyurruwa Jisuswanyi, baki barlba nyuli nanamunanyi yajinanyi. Barlba nyuli karrurrinybarri kanjana muwardana. Barlbayi nyuluma karrurrinybarri nanankurri yajiyurri jali mikuyaji yingkanyi nanaba. Nulijba nyuli nyuluman jungunkanyi. Ngala jawudamukunyi yali najba Jisus jilaykurri muwardana karrurrinybarri, baki yalunjali karu yingkamuku nangangi Jisuskanyi, barlbayi karrurrinybarri muwardana. Baki yali barlba nukamina nanankurri yajiyurri. Dulu yali barlba.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index