Search form

Matthew 14:19

19Baki jirrinybayi yalunya muramuku Jisuswanyi, yalu jungunkanyi dalbu dalbu nanaba karnbana, baki jungkurrijba yalungki karnbana. Barriwa. Wudumbayi nanda damba marda kaku Jisuswanyi. Kingkarri nyuli najba lalijiyurri, baki yanybayi Kudkanyi nanankanyi mamanyi. Yanyba nyuli mududu nangangi Kudkanyi nanankanyi mamanyi. Barriwa. Baki dalyamba nyuli damba. Wajbayi kandimuku, baki yali wajba muramuku dambanyi. Wawajba yalunjalili dambanyi marda kakunyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index