Search form

Matthew 14:22

Jilajbayi Jisus Yundu Wabudana.

22Baki jirrinyba nyuli yalunya nanganginmuku kandimuku Jisuswanyi. Yanybayi yalungi, “Janarri ngankijba muwardana, baki janarri barlba kanjana bayangarrinybarri. Ngala jangayu manjijba yalunya muramuku yalunginkurri barndarri.” Baki barlba yali kandimuku nangangi muwardana.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index