Search form

Matthew 14:3-4

3-4Wabula barri nanangini mambukawanyi Yirudwanyi, nyuli jarimba nanda jibarri, jali yingkanyi nangangi maninganja, jali maninganja nanganginkanyi bababanyamba nyulu Yirudkanyi, niji Bilib. Jarimba nyuli nanda jibarri, baki kuyuyi nangangi barri maninganja. Nanda jibarri niji nangangi Yirudayis. Nani barri yabimbayi balki yaji Yirudwanyi. Jungku nyuli balkina nananyina yuwana Kudkanyi. Nani barri nyuli jungku balki nanda Yirud. Baki nanankardi barri ngirrwayi nangangi Jun Ngurrunbawarr. Ngirrwa nyuli nangangi nanankanyi balkinyi yajinyi jali nyulu yabimba. Nanankardi barri nyuli manjijba nanganginmuku ngarrkadabawarrmuku Yirudwanyi. Nyuli manjijba yalunya wudumbiji Jun Ngurrunbawarr. Marrimba yali Jun, baki yarrijba yali brisinyina kiybakiybayudi. Nani barri yabimbayi yaji Yirudwanyi nangangi Junkanyi, karungangi Yirud Junwanyi, nyulu Yirud jungkuyi balki nangangi Kudkanyi. 5Nulijba nyuli kurdanbikanyi Jun Yirudwanyi, ngala nyuli marrala. Marrala nyuli yalungi Jumukuyngka. Jingkijba yali Jun, nyuli yanyba jangkurr nangangi Kudkanyi. Jalimi nyulu kurdanba Jun, baki jayalu ngarrangarra muwa nangangi Yirudkanyi. Jayalu ngarrangarra muwa nangangi, yanybayingangi Jun jangkurr nangangi Kudkanyi. Ngala yarrijba nyuli Jun brisinyina, Yirudwanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index