Search form

Matthew 15:1

Yuwanyi Yalungi Barasimukuyngka.

1Nanamanji barri nanamuku Barasimuku, nayi yalungi yuwa. Waluku yalungkili wakardaba marni, baki kamu yalili jarrba mama. Nani barri yalungi yuwa nanamukuyngka Barasimukuyngka. Baki yalunjalili karu yingkamuku, marda yalungkimi bukambiju waluku wakardaba marni, baki kamu jayalu jarrba mama. Nani barri yalunjalili karu nanankanyi yuwanyi. Jalili yalu wudumba mama dungalana, miku yaliyanyi jarrba nanda mama ngala yali jilajba. Waluku yalungkili wakardaba marni, baki kamu yaluja jarrba nanda mama. Mili yalungi yuwa wakardaykanyi yaji. Wakardaba yalili yukurumuku marda bujilimuku. Wakardaba yalili kaja yaji yalunginkanyi yuwanyi. Karuyi yalunya wakardaykanyi yaji nanankanyi yuwanyi, jalili yalunya karu wankalawanyi. Nanamanji barri nanamuku Barasimuku, nani barri yalili wakardaba yaji nanankanyi yuwanyi. Barriwa.

Baku barri kudiya Barasimuku, baki kudiya milidimbiwarr yuwanyi, badajba yali kulani Jirusalimnanyi. Badajba yali nangandurri Jisusyurri baki yali ngajaka Jisus.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index