Search form

Matthew 15:13

13Jananganjayi yalunya Jisuswanyi, “Jangayu muningka karu narrinya jangkurranyi. Yarrijba karnba yami nanganginyina jambana mambukawanyi baki baku barri jardijbayi kunyba karnba. Ngala jardijbayi yingka karnba marda, jala mikukiyanyi yarrijba nanda yami jambana mambukawanyi. Jardijbayi nanda yingka balki karnba. Ngala nanda mambuka, janyulu badajba, janyulu dulaba bukamba nanda balki karnba jali miku nyuliyanyi yarrijba yami jambana. Janyulu dulaba bukamba nanda balki karnba. Nanda kunyba karnba, nanda barrinani nanamuku jala durrijba nanda jangkurr nangangi Kudkanyi. Ngala nanda balki karnba, nanda barrinani nanamuku jala miku yalimi durrijba nangangi jangkurr. Baki nanda mambuka jali dulaba nanda balki karnba, nyulu barrinani ngaki Buwakanya kingkarri. Bukamba yalu jala miku yalimi durrijba nangangi jangkurr, janyulu dulaba yalunya ngakinyi Buwakayu. Janyulu bukamba yalunya, mikungangi yalimi durrijba nangangi jangkurr.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index