Search form

Matthew 15:22

22Ngala jungkuyi Jisus nanaba, baki jilajbayi jibarri nangandurri. Nanda jibarri, nangangi yaji niji Kayina, bundu nananyina yajina jali jungku nanamanji Jisus. Nanda kulunganja nangangi ngila, nyuli lunji. Lunji nyuli kudanyu barri. Jilajbayi jibarri nangandurri. Yanyba nyuli Jisuskanyi, “Mambuka. Ninji barrinani jandanyi nanankanyi wankalanyi Dayibidkanyi. Ngindukiyi muwa ngaki. Ngaki kulunganja nyulu wuwarryudi mankanyiyudi. Kudanyu nyulu lunjika. Janinji kuna jakajba nanda wuwarr ngilananyi mankanyinanyi. Janinji kuna jakajba nanda wuwarr, baki janyulu yuku jungku.” Nani nyuli ngajaka Jisus.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index